حذف شرط: آیت الله حاج شیخ علی صافی اصفهانی آیت الله حاج شیخ علی صافی اصفهانی

test