گزارش اصفهان امروز از حسینیه اصفهانیها در کربلا با اشراف آیت الله صافی اصفهانی ۹۷/۷/۱۴

test