پرسش آیت الله صافی از دیوان رئیس وقف شیعی عراق در مورد تولیت جدید حسینیه اصفهانیها

test