دیدار رئیس شورای شهر اصفهان و دکتر زادهوش با آیت الله صافی و بازدید از ماکت حسینیه

test