دیدار تجار و خیرین اصفهان از وزیر اوقاف عراق و رئیس عتبه حسینیه در محل دفتر آیت الله صافی

test