دیدار آیت الله سید محمدزنجانی از علماء بزرگ مشهد مقدس با آیت الله صافی و گفتگو در مورد حسینیۀ اصفهانیها

test