آیت الله سید علی میلانی و همراهان از ماکت حسینیه دیدن می کنند

test