آیت الله جعفریان و طلاب اصفهان از ماکت حسینیه دیدن می کنند

test