آئین واگذاری سند تولیت حسینیه اصفهانی ها در کربلا به آیت الله حاج شیخ علی صافی اصفهانی

test